Kagawa, Japan - April 16, 2019: Kotohira-gu shrine

Kagawa, Japan - April 16, 2019: Kotohira-gu shrine - 190205895